DataGridView deki Kayıtları Yazıcıdan Çıktı olarak almak

Form üzerindeki datagridview nesnenizde o an ne görünüyorsa aynen o şekilde yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.Yapmanız gerekenler

 • Öncelikle using System.Collections; kütüphanesini tanımlayın
 • Daha sonra formunuzun herhangi bir yerinde global olarak şu değişkenleri tanımlayın

      StringFormat strFormat;  
                    ArrayList arrColumnLefts = new ArrayList();  
                    ArrayList arrColumnWidths = new ArrayList();  
                    int iCellHeight = 0;  
                    int iTotalWidth = 0;  
                    int iRow = 0;  
                    bool bFirstPage = false;  
                    bool bNewPage = false;  
  int iHeaderHeight = 0; 

 • Formunuza bir adet printDocument nesnesini ekleyin
 • PrintDocument nesnesinin Printpage olayına şunları yazın

  try
            {
                int iLeftMargin = e.MarginBounds.Left;
                int iTopMargin = e.MarginBounds.Top;
                bool bMorePagesToPrint = false;
                int iTmpWidth = 0;
                bFirstPage = true;

                if (bFirstPage)
                {
                    foreach (DataGridViewColumn GridCol in dataGridView1.Columns)
                    {
                        iTmpWidth = (int)(Math.Floor((double)((double)GridCol.Width /
                                       (double)iTotalWidth * (double)iTotalWidth *
                                       ((double)e.MarginBounds.Width / (double)iTotalWidth))));

                        iHeaderHeight = (int)(e.Graphics.MeasureString(GridCol.HeaderText,
                                    GridCol.InheritedStyle.Font, iTmpWidth).Height) + 11;

                        arrColumnLefts.Add(iLeftMargin);
                        arrColumnWidths.Add(iTmpWidth);
                        iLeftMargin += iTmpWidth;
                    }
                }

                while (iRow <= dataGridView1.Rows.Count – 1)
                {
                    DataGridViewRow GridRow = dataGridView1.Rows[iRow];

                    iCellHeight = GridRow.Height + 5;
                    int iCount = 0;

                    if (iTopMargin + iCellHeight >= e.MarginBounds.Height + e.MarginBounds.Top)
                    {
                        bNewPage = true;
                        bFirstPage = false;
                        bMorePagesToPrint = true;
                        break;
                    }
                    else
                    {
                        if (bNewPage)
                        {

                            e.Graphics.DrawString(“Muhammed Koyuncu Datagird Raporu”, new Font(dataGridView1.Font, FontStyle.Bold),
                                    Brushes.Black, e.MarginBounds.Left, e.MarginBounds.Top –
                                    e.Graphics.MeasureString(“Muhammed Koyuncu Datagird Raporu”, new Font(dataGridView1.Font,
                                    FontStyle.Bold), e.MarginBounds.Width).Height – 13);

                            String strDate = DateTime.Now.ToLongDateString() + ” ” + DateTime.Now.ToShortTimeString();

                            e.Graphics.DrawString(strDate, new Font(dataGridView1.Font, FontStyle.Bold),
                                    Brushes.Black, e.MarginBounds.Left + (e.MarginBounds.Width –
                                    e.Graphics.MeasureString(strDate, new Font(dataGridView1.Font,
                                    FontStyle.Bold), e.MarginBounds.Width).Width), e.MarginBounds.Top –
                                    e.Graphics.MeasureString(“Muhammed Koyuncu Datagird Raporu”, new Font(new Font(dataGridView1.Font,
                                    FontStyle.Bold), FontStyle.Bold), e.MarginBounds.Width).Height – 13);

                            iTopMargin = e.MarginBounds.Top;
                            foreach (DataGridViewColumn GridCol in dataGridView1.Columns)
                            {
                                e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.LightGray),
                                    new Rectangle((int)arrColumnLefts[iCount], iTopMargin,
                                    (int)arrColumnWidths[iCount], iHeaderHeight));

                                e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Black,
                                    new Rectangle((int)arrColumnLefts[iCount], iTopMargin,
                                    (int)arrColumnWidths[iCount], iHeaderHeight));

                                e.Graphics.DrawString(GridCol.HeaderText, GridCol.InheritedStyle.Font,
                                    new SolidBrush(GridCol.InheritedStyle.ForeColor),
                                    new RectangleF((int)arrColumnLefts[iCount], iTopMargin,
                                    (int)arrColumnWidths[iCount], iHeaderHeight), strFormat);
                                iCount++;
                            }
                            bNewPage = false;
                            iTopMargin += iHeaderHeight;
                        }
                        iCount = 0;

                        foreach (DataGridViewCell Cel in GridRow.Cells)
                        {
                            if (Cel.Value != null)
                            {
                                e.Graphics.DrawString(Cel.Value.ToString(), Cel.InheritedStyle.Font,
                                            new SolidBrush(Cel.InheritedStyle.ForeColor),
                                            new RectangleF((int)arrColumnLefts[iCount], (float)iTopMargin,
                                            (int)arrColumnWidths[iCount], (float)iCellHeight), strFormat);
                            }

                            e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Black, new Rectangle((int)arrColumnLefts[iCount],
                                    iTopMargin, (int)arrColumnWidths[iCount], iCellHeight));

                            iCount++;
                        }
                    }
                    iRow++;
                    iTopMargin += iCellHeight;
                }

                if (bMorePagesToPrint)
                    e.HasMorePages = true;
                else
                    e.HasMorePages = false;
            }
            catch (Exception exc)
            {
                MessageBox.Show(exc.Message, “Error”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            } 

 • PrintDocument nesnesinin BeginPrint olayına şunları yazın

  try
            {
                strFormat = new StringFormat();
                strFormat.Alignment = StringAlignment.Near;
                strFormat.LineAlignment = StringAlignment.Center;
                strFormat.Trimming = StringTrimming.EllipsisCharacter;

                arrColumnLefts.Clear();
                arrColumnWidths.Clear();
                iCellHeight = 0;
                iRow = 0;
                bFirstPage = true;
                bNewPage = true;

                iTotalWidth = 0;
                foreach (DataGridViewColumn dgvGridCol in dataGridView1.Columns)
                {
                    iTotalWidth += dgvGridCol.Width;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message, “Error”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            } 

 • Yazdır butonu ekleyın ve bu butonun tıklanma olayına şunları girin

  PrintPreviewDialog onizleme = new PrintPreviewDialog();
            onizleme.Document = printDocument1;
            onizleme.ShowDialog(); 

İşlem tamamdır.Datagiridview üzerinde o an hangi kayıtlar yer alıyorsa bu kayıtları önizlemesi alınır ve önizleme ekranında yazdıra basılır.

 

Eğer direk yazdırmak istiyorsanız yani önizleme almadan

Yazdır butonunun tıklama olayına şunları yazın

PrintDialog yazdir = new PrintDialog();  
yazdir.Document = printDocument1;  
yazdir.UseEXDialog = true;  
if (yazdir.ShowDialog() == DialogResult.OK)  
{  
    printDocument1.Print();  

 

 

 

 

 

“DataGridView deki Kayıtları Yazıcıdan Çıktı olarak almak” üzerine 4 yorum

  • Yazdır butonunun click olayına sadece bu kodları yazmanız yeterli olacaktır.

   PrintPreviewDialog onizleme = new PrintPreviewDialog();
   onizleme.Document = printDocument1;
   onizleme.ShowDialog();

   PrintDialog yazdir = new PrintDialog();
   yazdir.Document = printDocument1;
   yazdir.UseEXDialog = true;
   if (yazdir.ShowDialog() == DialogResult.OK)
   {
   printDocument1.Print();
   }

Yorum yapın